Ziekteverzuim


Iedere werkgever heeft of krijgt met ziekteverzuim te maken als hij personeel in dienst heeft. Dit verzuim, ook wel arbeidsverzuim genoemd, kost u als werkgever tijd, moeite en niet te vergeten geld! 

Wist u dat een verzuimdag een werkgever gemiddeld €.280,- per dag kost?

                                           Doe daarom de gratis dossiercheck!

 

Lees hier meer over:

Zieke werknemer, wat nu?


Heeft u een langdurig zieke werknemer? Uw verantwoording als werkgever, stap voor stap:
• Stap 1; U heeft een zieke werknemer en er dreigt langdurige uitval;
• Stap 2; Als werkgever bent u verplicht een re-integratiedossier op te bouwen;
• Stap 3; Volg de actiepunten uit de Wet Verbetering Poortwachter;
• Stap 4; In de periode dat de werknemer ziek is, zoekt u passende arbeid;
• Stap 5; Passende arbeid binnen het eigen bedrijf (1e spoor);
• Stap 6; Passende arbeid bij een andere werkgever (2e spoor).

De stappen die u samen onderneemt met uw werknemer, neemt u op in een re-integratiedossier.
Is de werknemer na 2 jaar nog ziek dan keurt het UWV uw werknemer met als basis uw re-integratiedossier. Oordeelt het UWV dat u voldoende heeft gedaan in het kader van de re-integratie, dan nemen zij de loondoorbetaling over en kunt u de werknemer ontslaan. De werknemer zal vanaf nu een WIA-uitkering gaan ontvangen

naar boven

Passend werk


Passend werk wordt in de wet als volgt omschreven: "Alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd'. Met andere woorden, al het werk dat de zieke werknemer met zijn lichamelijke en psychische beperkingen, opleiding en ervaring kan uitoefenen.

Redelijk aanbod
Het aanbod moet redelijk zijn. Daarom geldt bij het zoeken naar passende arbeid een bepaalde volgorde. De eerste stap is terugkeer naar het eigen werk, indien nodig met aanpassingen van de werkplek of de organisatie van de werkzaamheden. Het kan ook zijn dat het eigen werk gedeeltelijk of in deeltijd wordt verricht. De tweede stap is het zoeken naar werk van vergelijkbaar niveau liefst bij de eigen (spoor één), maar zo nodig bij een andere werkgever (spoor twee).

Het is niet altijd mogelijk om in de eigen organisatie een geschikte passende werkplek te vinden en daarom is het belang van Re-integratie tweede spoor groot.

naar boven

Wet WIA


De WAO is vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA. Bij de WIA staat "werken naar vermogen" centraal. Ofwel: "Het gaat niet om wat je niet meer kan... maar om wat je nog wel kan." Meer informatie vind u op www.werkennaarvermogen.nl.

Minder mensen komen in aanmerking
Een geslaagde re-integratie is met het oog op de invoering van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), de opvolger van de WAO, meer dan ooit van belang. Minder mensen komen in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheids- uitkering, waardoor het vinden of het behouden van werk van grotere betekenis wordt.

Laag betaalde en hoog opgeleiden
Onder deze wet krijgen werknemers met een arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 35 procent immers geen arbeidsongeschiktheidsuitkering meer. Zij worden geacht te re-integreren. Door de berekeningssystematiek in de wet treft dit vooral mensen met een laag betaalde baan. Maar ook voor hoger opgeleiden geldt onverkort dat behoud van werk belangrijk is.

Kleine werkgevers
Daarnaast is juist voor kleine werkgevers de regeling re-integratie tweede spoor van belang, omdat zij minder mogelijkheden hebben om hun arbeidsongeschikte werknemer passend werk aan te bieden. Met het oog hierop is het des te belangrijker dat de werkgever en werknemer zich beide bewust zijn van de rechten en verplichtingen die zij bezitten en de positie die zij innemen tegenover Re-integratie, maar vooral tegenover elkaar.

naar boven

Arbeidsdeskundig onderzoek


Een arbeidsdeskundig onderzoek is aan te raden in die situatie waarin het lijkt dat de medewerker blijvende beperkingen houdt.

Het onderzoek onderzoekt de volgende vraagstelling:
Wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot re-integratie voor deze medewerker:
• Is een medewerker nog in staat om zijn eigen functie/werkzaamheden te uit te voeren? (spoor 1)
• Zijn de eigen werkzaamheden van de medewerker nog passend te maken? (spoor 1)
• In hoeverre kan de medewerker binnen de eigen organisatie alternatieve functie/werkzaamheden verrichten? (spoor 1)
• In hoeverre kan de medewerker bij een andere organisatie functie/werkzaamheden verrichten (spoor 2)

naar boven


Sancties


1. Ten aanzien van de werkgever
De nalatige of weigerachtige werkgever hangt een sanctie van het UWV boven het hoofd. Zijn loondoorbetalingplicht kan worden verlengd. Dit gebeurt pas nadat het re-integratieverslag is beoordeeld, dus na 104 weken arbeidsongeschiktheid bij de aanvraag voor een WIA-uitkering.

Het UWV kan ook een loonsanctie opleggen als de werkgever in het eigen bedrijf geen passend werk had en hij te weinig moeite heeft gedaan om bij een andere werkgever passend werk te zoeken. Een loonsanctie kan ook worden opgelegd als de re-integratie tweede spoor wel is ingezet, maar te laat.

Een loonsanctie vanwege het niet re-integreren in het tweede spoor is alleen mogelijk als de werknemer na 1 januari 2003 ziek werd. Het UWV moet een dergelijke maatregel wel goed motiveren, omdat de consequenties voor de werkgever groot zijn en de wet niet exact kan regelen wanneer de werkgever nalatig is.

2. Ten aanzien van de werknemer
De werknemer die zich niet inzet voor re-integratie riskeert dat zijn recht op een WIA-uitkering hem (geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend) wordt ontzegd.

Wat kan de werkgever doen?

1. Loon opschorten/geen loon uitkeren
Vrijblijvend zijn de re-integratieverplichtingen dus niet. Een werknemer die niet voldoende meewerkt aan zijn re-integratie, verspeelt zijn recht op loondoorbetaling. De werkgever moet de werknemer eerst hiervoor waarschuwen en het loon opschorten (wachten met uitbetalen).

In de volgende situaties heeft de zieke werknemer geen recht op loondoorbetaling meer:
• Als de werknemer de ziekte met opzet heeft veroorzaakt, of als de ziekte een gevolg is van een ziekte of handicap waarover de werknemer bij een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt;
• Zolang de werknemer zijn genezing belemmert of vertraagt;
• Zolang de werknemer weigert zonder goede reden passende arbeid te verrichten;
• Zolang de werknemer weigert zonder goede reden mee te werken aan redelijke voorschriften van zijn werkgever gericht op zijn re-integratie;
• Zolang de werknemer zonder goede reden weigert mee te werken aan het opstellen; evalueren en bijstellen van een plan van aanpak gericht op werkhervatting.
2. Ontslag
De UWV weg. De werknemer die niet aan re-integratie meewerkt, kan ontslagen worden. Het ontslagverbod geldt niet als de zieke werknemer ten onrechte niet meewerkt aan zijn re-integratie.

naar boven
 

Scholte advisering

Waanderweg 64
7812 HZ Emmen

routekaart


T 0591 612 163
M 06 5328 08 45
E info@scholteadvisering.nl

Neem contact op

Ons laatste nieuws

De ondernemer en zijn zeilboot
Geplaatst op: 15 juli 2014

Meer nieuws